Blog
HomeIE-rechtIE-rechten (3): introductie octrooirecht

IE-rechten (3): introductie octrooirecht

Na het merkenrecht vorige week, komt nu het octrooirecht aan bod. Ondanks dat ik zelf geen octrooizaken behandel, lijkt een korte introductie op zijn plaats.  Er bestaat namelijk veel onduidelijkheid over dit recht. Regelmatig vragen cliënten mij: “Ik heb een mooi logo/mooie naam/mooie tekst gemaakt, hoe krijg ik hierop een patent? Of moet ik dan een octrooi aanvragen?”. Allereerst: een patent is hetzelfde als een octrooi.  Belangrijker nog: kennelijk wordt het woord “octrooi” gebruikt als synoniem voor een IE-recht. En dat terwijl een octrooi slechts een van de IE-rechten is die ons rechtssysteem rijk is. Hopelijk schept dit blog duidelijk.

Octrooirecht

wat: een octrooi is het exclusieve recht om een technisch product of een uitvinding te maken en/of te verkopen. Indien je een octrooi verkrijgt, dan heb je in principe het monopolie op jouw product/uitvinding. Je mag een derde verbieden dit product of deze uitvinding bedrijfsmatig toe te passen.

waarop: vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Voorbeelden zijn een stormparaplu, de senseo koffiemachine, geneesmiddelen en bepaalde software elementen van bijvoorbeeld smartphones. Let op: software is slechts octrooieerbaar indien dit technologisch innovatief is. Doorgaans wordt software (slechts) beschermd door het auteursrecht.

procedure:
een octrooi verkrijg je door registratie hiervan. Dit kan op Rijks of op Europees niveau (en zelfs op ander regionaal niveau).  Indien je een Europees octrooi wil aanvragen, dan dien je zelf de landen te kiezen waar je je octrooirecht wil inroepen. Vanaf 2017 zal er één octrooi komen waarmee je in heel Europa beschermd bent, Spanje en Kroatië uitgezonderd.

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een octrooi is in alle gevallen –kort samengevat- dat jouw uitvinding als nieuw wordt beschouwd. Dit is het geval indien zij geen deel uitmaakt van de huidige stand van de techniek. Het product/proces mag vóór de indieningsdatum van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn, ook niet door toedoen van de uitvinder zelf. Daarnaast mag de vinding voor de vakman niet voor de hand liggen. Tot slot moet de uitvinding gaan over een technisch aantoonbaar functionerend product of productieproces.

Een octrooigemachtigde of advocaat kan hier onderzoek naar doen, jou adviseren over de octrooieerbaarheid van jouw product en de registratie op zich nemen. Deze procedure kan lang, zelfs jaren, duren.

Interessant om te weten is dat een Rijksoctrooi bij de aanvraag niet op deze voorwaarden wordt getoetst. Dit octrooi wordt verleend en zal pas achteraf (lees: indien er een conflict ontstaat) worden getoetst.  In principe kan je dus een octrooi op het wiel aanvragen en krijgen… Dit is anders bij Europese octrooien.

wie: de aanvrager van het octrooi wordt gezien als de uitvinder. Hij heeft, mits voldaan aan de voorwaarden, recht op een octrooirecht. Indien deze persoon in dienstverband werkt, dan heeft hij alsnog aanspraak op het octrooi tenzij uit de aard van het dienstverband blijkt dat dit recht de werkgever dient toe te komen. Indien je een werknemer in dienst neemt die als doel heeft uitvindingen voor jouw ondernemingen te maken, dan zal jij als werkgever een octrooi mogen aanvragen.

kosten: de kosten van octrooiregistraties lopen uiteen. Octrooigemachtigden en advocaten hanteren verschillende tarieven. Daarnaast kost een Europees octrooi meer geld omdat deze wordt getoetst aan de voorwaarden die ik zojuist heb geschetst. Ook dien je in de gekozen Europese landen vertalingskosten- en instandhoudingstaksen te betalen. De kosten van juridische procedures kunnen daar nog bovenop komen. De ervaring leert in ieder geval dat er behoorlijk hoge kosten verbonden zijn aan de aanvraag en handhaving van octrooien.

duur: een octrooi verloopt na 20 jaar na de indieningsdatum van de octrooiaanvraag. Voor octrooien in de farmaceutische industrie is verlenging van 5 jaar mogelijk.

inbreuken: als octrooihouder heb jij in principe het uitsluitend recht om jouw octrooi te exploiteren. Een derde heeft toestemming nodig indien deze jouw product of uitvinding wil namaken en/of verkopen. Je kan deze partij toestemming verlenen tegen een bepaalde vergoeding. Indien een derde zonder jouw toestemming jouw octrooi exploiteert, dan kan jij je hiertegen verzetten.  Dit gebeurt in de praktijk ook veelvuldig. Wie heeft er niet gehoord van de octrooioorlogen tussen Samsung en Apple?

Stuur een sommatiebrief waarin je dringend verzoekt dat de inbreuk wordt gestaakt en gestaakt blijft. Daarnaast kan je onder andere schadevergoeding vorderen.  Laat je in ieder geval altijd bijstaan door een deskundige.

misverstanden: hopelijk is nu duidelijk dat octrooien zien op de bescherming van technische producten/uitvindingen. Merknamen, tekeningen en software zijn in principe te beschermen door respectievelijk het merkenrecht en het auteursrecht.

Heb je vragen? Neem dan contact op. Ik zal je indien nodig door kunnen verwijzen naar een octrooigemachtigde.

Floor May
0653872244

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet