Blog
HomeIE-rechtIE-rechten (2): introductie merkenrecht

IE-rechten (2): introductie merkenrecht

In mijn vorige blog heb ik een korte introductie in het auteursrecht gegeven. Nu is het volgende IE-recht aan de beurt: het merkenrecht. Wat is het merkenrecht precies? En welke tekens kunnen merkenrechtelijk beschermd worden? Lees verder voor de antwoorden op deze vragen.

Merkenrecht

wat: een merk is een teken van waren om het te onderscheiden van andere waren. Het kan hier zowel gaan om woordmerken als om beeldmerken. Bijvoorbeeld: met het logo van Coca Cola onderscheidt dit drankje zich van andere dranken.

waarop: het merkenrecht kan op verschillende tekens rusten. Veelvoorkomende merken zijn bedrijfsnamen, slogans en logo’s.

hoe: het merkenrecht geschiedt door registratie hiervan. Dit kan op nationaal en internationaal niveau. Indien je voornamelijk nationaal zakendoet, kan je een merkaanvraag doen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Jouw merk wordt dan beschermd in – de naam zegt het al- de Benelux. Ook een Europees merk kan worden aangevraagd. Met een simpele aanvraag ben je beschermd in alle landen van de EU.
Daarnaast kun je internationale bescherming aanvragen via het WIPO. Je kan in dat geval zelf kiezen in welke landen je bescherming wil. Voorwaarde hiervoor is wel dat jouw merk reeds nationaal is beschermd. Per land wordt dan gekeken of jouw merk kan worden geregistreerd. Er zijn uitzonderingen: in sommige landen kun je geen bescherming krijgen via het WIPO. Als je daar toch bescherming wil, moet je in die landen de aanvraag doen. Dit heet een nationale registratie.

procedure: de aanvraagprocedure kan heel uitvoerig besproken worden. Ik beperk me hier tot de grote lijnen.

i) je registreert een merk voor bepaalde klasse van producten of diensten. Bijvoorbeeld het merk May Legal is onder andere geregistreerd voor klasse 45: Juridische diensten en het merk Apple voor klasse 9: computers;
ii) een merk kan worden verkregen indien deze aan bepaalde eisen voldoet.  Deze kunnen per land/regio verschillen maar kort samengevat mag een merk niet in strijd zijn met de openbare orde of misleidend zijn. Ook dient een merk voldoende onderscheidend vermogen te hebben. Dit bekent dat het teken niet beschrijvend mag zijn voor het betreffende product of de dienst. De naam Apple kan niet geregistreerd worden voor een appelsoort, wel voor een computer.  Ook samengestelde woorden zoals Postkantoor of toevoegingen als 2go worden doorgaans als beschrijvend gezien. Dit is slechts anders indien het teken als geheel genomen een merkbaar verschil oplevert ten opzichte van wat de gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke waren of diensten. Het is verstandig voorafgaand aan het registreren van jouw merk onderzoek te doen, of onderzoek te laten doen, of een merk wel voor bescherming in aanmerking komt. Niet alleen kan dit teleurstelling voorkomen, maar ook maak je in dat geval geen nodeloze kosten;
iii) zodra je een merkaanvraag hebt gedaan, wordt deze aanvraag door het desbetreffende merkenbureau beoordeeld. Als deze aan de genoemde eisen voldoet wordt jouw merk gepubliceerd;
iv) merkhouders die vinden dat jouw merk te veel gelijkenis toont met hun merk(en) kunnen in sommige gevallen bezwaar maken tegen jouw merkregistratie. Dit noem je een oppositieprocedure.  Verlies je deze, dan kan het zijn dat je merk niet wordt ingeschreven of dat de inschrijving wordt beperkt tot bepaalde klassen. Nog een reden een deskundige hier onderzoek naar te laten doen;
v) is er geen oppositie ingesteld of heb je deze procedure gewonnen dan heb je officieel jouw merkenrecht. Je krijgt dan bescherming vanaf het moment dat je de aanvraag hebt gedaan.

Deze procedure duurt doorgaans 3 maanden en kan oplopen tot meer dan een half jaar indien er oppositie wordt ingesteld.

kosten: de kosten van merkregistraties verschillen en wijzigen ook regelmatig. De kosten die ik hier meld zijn enkel een indicatie. Een merkregistratie bij het BBIE kost EUR 240 indien je het merk online registreert voor 1-3 klassen. Daarna betaal je per klasse bij.  Een gemeenschapsmerk (EU) kost EUR 900 indien je dit online registreert. De kosten van internationale registraties zijn afhankelijk van de tarieven van de landen waar bescherming wordt gezocht.

duur: een eenmaal verkregen merkenrecht kan eeuwig gelden. Voorwaarde is wel dat je de inschrijving regelmatig vernieuwd én de daarbij behorende kosten aan de merkenbureaus betaalt. Sommige merkenbureaus hanteren aanvullende voorwaarden, zoals Amerika. Daar dien je iedere 10 jaar een verklaring in te sturen waarop staat dat de producten en diensten waarop het merk ziet daadwerkelijk worden gebruikt. Met andere woorden: indien je jouw merk hebt geregistreerd voor het product “Jassen”, dan dien je aan te tonen dat je jassen verkoopt.
Zorg dat je altijd op de hoogte bent van eventuele aanvullende voorwaarden.  

Indien je een bepaalde tijd geen gebruik maakt van een merk, kan een derde het merkenbureau verzoeken om het merk te laten vervallen. Uiteraard kan je ook vrijwillig je merk doorhalen.

inbreuken: als merkhouder heb jij in principe het uitsluitend recht om jouw merk te exploiteren. Als een derde jouw merk wil exploiteren, dan kun je hiertoe toestemming geven en een licentieovereenkomst aangaan. Indien een derde jouw merk of een teken dat hierop lijkt zonder jouw toestemming gebruikt, dan kan jij je hiertegen verzetten. Hoe sterk je positie is hangt van een hoop omstandigheden af: of je een bekend merk bent, of de tekens hetzelfde zijn of op elkaar lijken en of het om dezelfde producten en diensten gaat. In sommige gevallen kan je ook optreden tegen een partij die jouw merk in een kwaad daglicht stelt. Laat dit goed beoordelen door een deskundige.

Stuur een sommatiebrief waarin je dringend verzoekt dat de inbreuk wordt gestaakt en gestaakt blijft (= producten uit de handel). Daarnaast kan je onder andere schadevergoeding vorderen.  Het is lastig de hoogte hiervan te bepalen. Onder andere kan gekeken worden naar de waarde van jouw merk, de hoogte van de genoten winst door de inbreukmaker en naar de grootschaligheid waarop de inbreuk wordt gepleegd.

Als er geen gehoor wordt gegeven aan jouw sommatie, staat de weg naar de rechter open.

uitzonderingen: een inbreukmaker kan verschillende verweren hebben die maken dat geen sprake is van een inbreuk. Zo is onder omstandigheden toegestaan een parodie te maken van jouw merk. Ook kan iemand een geldige reden hebben jouw merknaam te gebruiken. Een voorbeeld hiervan is wanneer de merknaam de voor- of achternaam van deze persoon is. Je kan iemand niet verbieden zijn eigen naam te gebruiken.

Ook hier geldt dat er veel meer te vertellen is over het merkenrecht. Ik hoop dat met dit blog in ieder geval een basis is gelegd. Uiteraard kun je met vragen bij mij terecht.

De volgende keer bespreek ik het octrooirecht.

Heb je vragen? Neem dan contact op.

Floor May
0653872244

 

 

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet